ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมจัดการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการฯและรองผู้อำนวยการฯการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562
เวลา13.00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมจัดการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการ
และรองผู้อำนวยการการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี โดยมีคณะกรรมการดำเนินเข้าร่วม
ประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ชุ