ประชุมโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562
เวลา09.00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ประธานเปิดการประชุมโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี
โดยมีนายสุกรี ชูติกาญจน์หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กล่าวรายงาน มีผู้ปกครองและ
นักเรียน-นักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมชั้น 3 อาคาร 4 วิทยาเทคนิคพิษณุโลก