ประชุมโครงการอนุรักษ์พันธ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562
เวลา14.00น.นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ประธานประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนิน
กิจกรรมและสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีอาชีวศึกษาภาคเหนือประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 1อาคารวิทยบริการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก