มอบรางวัลผู้โชคดีที่ร่วมสแกน QR Code

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562
เวลา07.40นนายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
มอบรางวัลให้กับนายนิรวิทย์ จันทร์สุวรรณ์ นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 แผนกช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้โชคดีที่ร่วมสแกน QR Code ตอบแบบประเมินโครงการ
ต่างๆภายในวิทยาลัยฯ ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก