มอบรางวัล Application Echo VE

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562
เวลา07.40น.นายสุวัฒฯ์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
มอบรางวัลให้กับนักเรียน-นักศึกษาที่ทำคพแนนได้สูงสุดในการเรียนภาษาอังกฤษผ่าน Application Echo VE
หลักสูตรที่ 3 Industrial Trades ระดับปวช.นายวีรพงศ์ แซ่ลี ปวช.2แผนกช่างช่างโยธา กลุ่ม 1-2
ได้68,522 คะแนนและนายสุเมธ ด้วงบ้านยางนักศึกษาระดับ ปวส.1แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง กลุ่ม 7-8
ได้ 49,391 คะแนนโดยมอบรางวัลให้ ณ เวณ หน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก