บัตรลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

บัตรลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ระดับ ปวช.1
ระดับ ปวช.2

สาขาวิชา กลุ่ม สาขาวิชา กลุ่ม
ช่างยนต์ กลุ่ม 1-2 ช่างยนต์ กลุ่ม 1-2
ช่างยนต์ กลุ่ม 3-4 ช่างยนต์ กลุ่ม 3-4
ช่างยนต์ กลุ่ม 5-6 ช่างยนต์ กลุ่ม 5-6
ช่างยนต์ กลุ่ม 7-8 ช่างยนต์ กลุ่ม 7-8
ช่างกลโรงงาน กลุ่ม 1-2 ช่างกลโรงงาน กลุ่ม 1-2
ช่างกลโรงงาน กลุ่ม 3-4 ช่างกลโรงงาน กลุ่ม 3-4
ช่างกลโรงงาน กลุ่ม 5-6 ช่างกลโรงงาน กลุ่ม 5-6
ช่างเชื่อมโลหะ กลุ่ม 1-2 ช่างเชื่อมโลหะ กลุ่ม 1-2
ช่างไฟฟ้ากำลัง กลุ่ม 1-2 ช่างไฟฟ้ากำลัง กลุ่ม 1-2
ช่างไฟฟ้ากำลัง กลุ่ม 3-4 ช่างไฟฟ้ากำลัง กลุ่ม 3-4
ช่างไฟฟ้ากำลัง กลุ่ม 5-6 ช่างไฟฟ้ากำลัง กลุ่ม 5-6
ช่างไฟฟ้ากำลัง กลุ่ม 7-8 ช่างไฟฟ้ากำลัง กลุ่ม 7-8
อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม 1-2 อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม 1-2
อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม 3-4 อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม 3-4
ช่างก่อสร้าง กลุ่ม 1-2 ช่างก่อสร้าง กลุ่ม 1-2
สถาปัตยกรรม กลุ่ม 1-2 สถาปัตยกรรม กลุ่ม 1-2
สำรวจ กลุ่ม 1-2 สำรวจ กลุ่ม 1-2
ช่างซ่อมบำรุง กลุ่ม 1-2 ช่างซ่อมบำรุง กลุ่ม 1-2
โยธา กลุ่ม 1-2 โยธา กลุ่ม 1-2
เมคคาทรอนิกส์ กลุ่ม 1-2 เมคคาทรอนิกส์ กลุ่ม 1-2
ระดับ ปวช.3
สาขาวิชา กลุ่ม
ช่างยนต์ กลุ่ม 1-2
ช่างยนต์ กลุ่ม 3-4
ช่างยนต์ กลุ่ม 5-6
ช่างยนต์ กลุ่ม 7-8
ช่างกลโรงงาน กลุ่ม 1-2
ช่างกลโรงงาน กลุ่ม 3-4
ช่างกลโรงงาน กลุ่ม 5-6
ช่างเชื่อมโลหะ กลุ่ม 1
ช่างไฟฟ้ากำลัง กลุ่ม 1-2
ช่างไฟฟ้ากำลัง กลุ่ม 3-4
ช่างไฟฟ้ากำลัง กลุ่ม 5-6
ช่างไฟฟ้ากำลัง กลุ่ม 7-8
อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม 1-2
อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม 3
ช่างก่อสร้าง กลุ่ม 1-2
สถาปัตยกรรม กลุ่ม 1-2
สำรวจ กลุ่ม 1
ช่างซ่อมบำรุง กลุ่ม 1
โยธา กลุ่ม 1-2
ระดับ ปวส.1 ระดับ ปวส.2
สาขาวิชา กลุ่ม สาขาวิชา กลุ่ม
เทคนิคยานยนต์ กลุ่ม 1-2 เทคนิคยานยนต์ กลุ่ม 1-2
เทคนิคยานยนต์ กลุ่ม 3-4 เทคนิคยานยนต์ กลุ่ม 3-4
เทคนิคยานยนต์ กลุ่ม 5-6 (ม.6) เทคนิคยานยนต์ กลุ่ม 5-6 (ม.6)
เทคนิคยานยนต์ กลุ่ม 7-8 (ม.6) เทคนิคยานยนต์ กลุ่ม 7-8 (ม.6)
เทคนิคยานยนต์ กลุ่ม 9-10 (ทวิ) เทคนิคยานยนต์ กลุ่ม 9-10 (ทวิ)
เทคนิคการผลิต กลุ่ม 1 เทคนิคการผลิต กลุ่ม 1
เทคนิคการผลิต กลุ่ม 2 เทคนิคการผลิต กลุ่ม 2
เทคนิคการผลิต กลุ่ม 3 เทคนิคการผลิต กลุ่ม 3
เทคนิคการผลิต กลุ่ม 5-6 (ม.6) เทคนิคการผลิต กลุ่ม 4
เทคนิคการผลิต กลุ่ม 7-8 (ม.6) เทคนิคการผลิต กลุ่ม 5-6 (ม.6)
เทคนิคการผลิต กลุ่ม 9 (ม.6) เทคนิคการผลิต กลุ่ม 7-8 (ม.6)
เทคนิคโลหะ กลุ่ม 1-2 เทคนิคโลหะ กลุ่ม 1-2
เทคนิคโลหะ กลุ่ม 3-4 (ม.6) เทคนิคโลหะ กลุ่ม 3-4 (ม.6)
ไฟฟ้า กลุ่ม 1-2 ไฟฟ้า กลุ่ม 1-2
ไฟฟ้า กลุ่ม 3-4 ไฟฟ้า กลุ่ม 3-4
ไฟฟ้า กลุ่ม 5-6 (ม.6) ไฟฟ้า กลุ่ม 5-6 (ม.6)
ไฟฟ้า กลุ่ม 7-8 (ม.6) ไฟฟ้า กลุ่ม 7-8 (ม.6)
ไฟฟ้า กลุ่ม 9-10 (ทวิ) ไฟฟ้า กลุ่ม 9-10 (ทวิ)
อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม 1-2 อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม 1-2
อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม 3-4 (ม.6) อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม 3-4 (ม.6)
ช่างก่อสร้าง กลุ่ม 1-2 (ม.6) ช่างก่อสร้าง กลุ่ม 1-2 (ม.6)
เทคนิคสถาปัตยกรรม กลุ่ม 1-2 เทคนิคสถาปัตยกรรม กลุ่ม 1-2
เทคนิคสถาปัตยกรรม กลุ่ม 3-4 (ม.6) เทคนิคสถาปัตยกรรม กลุ่ม 3-4 (ม.6)
สำรวจ กลุ่ม 1-2 สำรวจ กลุ่ม 1-2
สำรวจ กลุ่ม 3-4 (ม.6) สำรวจ กลุ่ม 3-4 (ม.6)
เทคนิคอุตสาหกรรม กลุ่ม 1-2 เทคนิคอุตสาหกรรม กลุ่ม 1-2
เทคนิคอุตสาหกรรม กลุ่ม 3-4 (ม.6) เทคนิคอุตสาหกรรม กลุ่ม 3-4 (ม.6)
โยธา กลุ่ม 1-2 โยธา กลุ่ม 1-2
โยธา กลุ่ม 3-4 (ม.6) โยธา กลุ่ม 3-4 (ม.6)
โยธา กลุ่ม 5-6 (ม.6) เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ กลุ่ม 1 (ม.6)
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ กลุ่ม 1-2 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 1-2
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 1-2 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 3-4 (ม.6)
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 3-4 (ม.6)