ข้อมูลการประชุมผู้อำนวยการฯและรองผู้อำนวยการฯการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี

1.แนวทางการพัฒนาแผนการฝึกอาชีพอาชีวศึกษาทวิภาคี
2.การประเมินผลตามสภาพจริง