ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกรายการ หนังสือเรียนฟรี 15 ปี

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562
เวลา09.00น.นายบุญลือ อยู่คง รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนงานและความร่วมมือ
ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกรายการ
หนังสือเรียนฟรี 15 ปี และรายการหนังสือเสริมรายวิชา
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาเทคนิคพิษณุโลก