ประชุมคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และบุคลากร ปิดภาคเรียน1/2562

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562
เวลา09.00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยฯ และนายบุญลือ อยู่คง รองผู้อำนวยการฯ
ประธานการประชุมคณะครู-อาจารย์ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ นักการ ปิดภาคเรียนที่1/2562
ณ หอประชุมชั้น 3 อาคาร 4 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก