กราบอำลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์-ส่งคณะคุณครูผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562
เวลา09:09น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
นำคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมกันกราบอำลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ในวิทยาลัยฯ และส่งคณะคุุณครูผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562 ในการปฏิบัติราชการ
เป็นวันสุดท้าย ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก