ประชุมคณะกรรมการการจัดการด้านพลังงาน

วันศุกร์ที่27กันยายน2562เวลา09.00น.
นายสุพัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ประการประชุมคณะกรรมการการจัดการด้านพลังงานโดยมีนายธีระพงษ์ ปรุงศักดิ์
ห้วหน้าการจัดการด้านพลังงาน รายงานการดำเนินงาน ห้องประชุมชั้น 1
อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก