พิธีส่งมอบบ้าน ให้กับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานพิธีส่งมอบบ้าน
ให้กับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล โดยมีนายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก กล่าวรายงาน และนายพนมกร รอดแป้น
หัวหน้าแผนกช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ชี้แจ้งรายละเอียดในการดำเนินงาน
ก่อสร้างบ้าน และมีคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์จากโรงเรียนบ้านวังโพรงเข้าร่วมพิธี
ณ บ้านทุ่งยาว หมู่ 1 ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก