“มุทิตา กษิณานุสรณ์”

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ประธานเปิดงานเลี้ยงเกษียณ
อายุราชการประจำปี 2562“มุทิตา กษิณานุสรณ์”มีคณะครู-อาจารย์ 8 ท่านลูกจ้างประจำ 2 ท่าน
โดยมีคณะผู้บริหารสังกัดอาชีวศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เข้าร่วมแสดงความยินดี
และมอบของที่ระลึกอย่างพร้อมเพียงกัน ณ บริเวณโดมสนามกีฬาเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก