ปฐมนิเทศนักเรียนนัก-ศึกษาก่อนออกฝึกงานภาคเรียนที่ 2/2562

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562เวลา09.00น.
นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
ประธานเปิดการปฐมนิเทศนักเรียนนัก-ศึกษาก่อนออกฝึกงานภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
โดยมีนายสุกรี ชูติกาญจน์ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีก ล่าวรายงาน
ณ หอประชุม ชั้น อาคาร 4 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก