ประชุมพิจารณาทุน ปตท.สผ.

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562
นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก การมอบทุนการศึกษา
จาก ปตท.สผ.ห้องประชุมฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก