ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ปรับปรุง 18 ตุลาคม 2562

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ปรับปรุง 18 ตุลาคม 2562

แผนกวิชา ระดับชั้นปี
แผนกเครื่องกล ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 ปริญญาตรี
แผนกช่างกลโรงงาน ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 ปริญญาตรี
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 ปริญญาตรี
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 ปริญญาตรี
แผนกวิชาสถาปัตยกรรม ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 ปริญญาตรี
แผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธา ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2
แผนกวิชาสำรวจ ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2
แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2
แผนกอิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์ ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2