Date
21 ตุลาคม 2019

ประชุมผู้บริหารเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ทางวิชาการ

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562
เวลา09:00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ
 ...  Read more