ประชุมผู้บริหารเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ทางวิชาการ

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562
เวลา09:00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ
เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน
ทางวิชาการ โดยมีคณะผู้บริหารภาคเหนือ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมชั้น 3 อาคาร 4 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก