ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก