ทำสมาธิเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องเรียนตอนเข้า

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา07.40น.
ครูฤิทธิ์ชัย บัวสว่าง แผนกวิชาสามัญนำนักเรียน-นักศึกษา ทำสมาธิตอนเช้าเพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าห้องเรียน ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก