สรุปผลการดำเนินการจัดการเรียน-การสอน ระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(5 หลักสูตร)

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา15.00น.
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินการจัดการเรียน-การสอน ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(5 หลักสูตร)โดยมีคณะครู-อาจารย์ ผู้ประสานงานและผู้สอนเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก