ประชุมอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ(อศจ.)

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562เวลา13.30น.
ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ ฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ
(ประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการ/เลขานุการและกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะแต่ละประเภททักษะวิชาฯ)
เข้าประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก