มอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะฝีมือช่างยนต์สำหรับนักศึกษาอาชีวะ

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562
เวลา07.40น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคินิคพิษณุโลก
มอบเกียรติบัตรให้กับนายวิชญาพล คงรอด นักศึกษา ปวส.1 แผนกวิชาช่างยนต์
และนายเมธี ไชยเม็ง นักเรียน ปวช.3 แผนกวิชาช่างยนต์ ที่ได้เข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะฝีมือช่างยนต์สำหรับนักศึกษาอาชีวะ จัดโดยบริษัทฮีโน่มอเตอร์เซลล์(ประเทศไทย)
และบริษัทพิษณุโลกมอเตอร์เซลล์ได้รับรางวัลชนะเลิศและได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินทุนการศึกษา
10,000บาท ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก