มอบเกียรติบัตร คณะครู-อาจารย์ การปฏิบัติด้านงานปกครอง

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562
เวลา07.40น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคินิคพิษณุโลก
มอบเกียรติบัตรให้กับคณะครู-อาจารย์ เพื่อเชิดชูเกียรติเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ ทางด้านการศึกษา
เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตน การปฏิบัติด้านงานปกครอง เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก