ประกวดกระทง

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2562
ครูวชิระ วงศ์อารินทร์และคณะครู แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมทองถิ่น(ประกวดกระทง)โดยมีทุกแผนกวิชาช่าง ส่งนักเรียน-
นักศึกษาร่วมจัดทำกระทงเข้าร่วมประกวดกระทง ณ ชั้น 1 อาคาร 4 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก