มอบทุนการศึกษาจากบริษัทไทยออยล์ จำกัด(มหาชน)

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562
เวลา13.00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
นำนายธนดล แก้วแดง พร้อมด้วย นายนิติธร สนั่นนาม หัวหน้างานแนะแนว
รับมอบทุนการศึกษา เป็นจำนวนเงิน105,000 บาท และเข้าร่วมฝึกงาน
โครงการสหกิจศึกษาจากบริษัทไทยออยล์ จำกัด(มหาชน)ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการฯ
อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก