ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่ออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562
เวลา10.00น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่ออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563
โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก