พิธีเปิดการประชุมวิชาการนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดพิษณุโลก

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562เวลา09.00น.
นายพิษณุ รัตน์เลิศลบ รองประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานใน
พิธีเปิดการประชุมวิชาการนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
ระดับจังหวัด จังหวัดพิษณุโลก โดยมีคณะผู้บริหารสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา
เข้าร่วมในพิธี ณ หอประชุมชั้น 3 อาคาร 4 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก