ประชุมคณะกรรมการและครูที่ปรึกษาเตรียมแข่งขันทักษะที่จังหวัดสุโขทัย

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา09.00น.
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ประธานการประชุม
คณะกรรมการและครูที่ปรึกษาของนักเรียน-นักศึกษา อวท.เพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐานที่จังหวัดสุโขทัย ณ ชั้น 1 ห้องประชุม อาคารวิทยาบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก