บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด โครงการเอส 1 มอบทุนการศึกษา/2562

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562เวลา 14.00น.
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก และนายเจด็จ สนองคุณ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา นำนักเรียน-นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู
รับมอบทุนการศึกษาจากคุณอิงอร สร้อยสุวรรณ เจ้าหน้าที่องค์กรสมพันธ์ โครงการผลิตบนฝั่ง(ประเทศไทย)
เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก