ประชุมการจัดกิจกรรมจิตอาสาซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องมือทางการเกษตรขนาดเล็ก

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00น.
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม
การจัดกิจกรรมจิตอาสาซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องมือทางการเกษตรขนาดเล็ก
โดยมีนายนายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
คณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา และคณะผู้บริหารกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก