ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนระดับ ปวส.ตรงสาขา (ประเภทโควตา)/2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ระดับ ปวส.ตรงสาขา(ประเภทโควตา)