ประกาศรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับ (ปวช.จบ ม.3)และ(ระดับปวส.จบ ม.6)/2563(ประเภทโควตา กรณีพิเศษ)

ประกาศรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับ (ปวช.จบ ม.3)และ(ระดับปวส.จบ ม.6)/2563(ประเภทโควตา กรณีพิเศษ)62