บรรยายพิเศษโครงการ APT(การฝึกงานในประเทศญีปุ่น)

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563
นายนิยม นันทะชมพู หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นำนักเรียน-นักศึกษา
เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษโครงการ APTการฝึกงานในประเทศญีปุ่น ณ ห้องโสต ชั้น 2 อาคาร 4 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก