ประชุมภาคี 4 ฝ่ายพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกรายการหนังสือเรียนฟรี 15 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563
นายบุญลือ อยู่คง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนงานและงบประมาณ
ประธานการประชุมภาคี 4 ฝ่ายพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกรายการหนังสือเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
และรายการหนังสือเสริมรายวิชาโดยมีผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก