มอบโล่รางวัลและมอบเกียรติบัตร สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก และนายบุญลือ อยู่คง รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนงาน
และงบประมาณมอบโล่รางวัลและมอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูที่ปรึกษาและนักเรียน-นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
เครื่องปอกเปลือกข้าวโพดและเมล็ดข้าวโพดของแผนกช่างกลโรงงานรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระบบควบคุม
Smart Farm แบบ Low Voltageผ่าน Smart phone ของแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับภาค ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัยเป็นเจ้าภาพ ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก