วันครู ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563  นายพิษณุ รัตน์เลิศลบ เลขานุการ  อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันครู คุรุสัมพันธ์ อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2563
โดยมีนายพัฒน์คณวัชร์ นวมเฟื่อง  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครไทย  กล่าวรายงานการจัดงาน
มีคณะผู้บริหารครู-อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
เข้าร่วมกิจกรรม ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก