ประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือเป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ โดยมีผู้บริหารสังกัดอาชีวศึกษาภาคเหนือเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน
ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก