โครงการพิษณุโลกโมเดลห่างไกลยาเสพติด (ระดับปวส.)

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา ทีมงานปกครองวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ร่วมกับกรมการปกครอง ป้องกันจังหวัดพิษณุโลก นำนักศึกษา ระดับ ปวส.ทุกแผนกช่าง ทุกชั้นปี
เข้าร่วมโครงการพิษณุโลกโมเดลห่างไกลยาเสพติด  ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร 4 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก