Date
29 มกราคม 2020

การประชาสัมพันธ์ การฝึกงานของบริษัท ฮอนด้าโลจิติกส์ เอเชีย จำกัด

วันพุธที่ 29 มกราคม 2563
นายสุกรี ชูติกาญจน์ หัวหน้างาน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี นำนักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และ
 ...  Read more