การประชาสัมพันธ์ การฝึกงานของบริษัท ฮอนด้าโลจิติกส์ เอเชีย จำกัด

วันพุธที่ 29 มกราคม 2563
นายสุกรี ชูติกาญจน์ หัวหน้างาน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี นำนักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์ การฝึกงานของบริษัท ฮอนด้าโลจิติกส์ เอเชีย จำกัด
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก