Month
กุมภาพันธ์ 2020

พิธีลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุวัฒน์ชัย  ศรีสุพัฒนะกุล ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ...  Read more

พิธีเปิดประจำกองลูกเสือวิสามัญ(เดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม)

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
และทำหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา ...  Read more

รับมอบตัวและรายงานตัวนักเรียน-นักศึกษาระดับปวช.และปวส.ทุกแผนกช่าง(ประเภทโควต้า)

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 นายเจด็จ สนองคุณ กล่าวต้อนรับ นักเรียน-นักศึกษา และผู้ปกครอง
ในการรับมอบตัว-รายงานตัว ...  Read more