Date
3 กุมภาพันธ์ 2020

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ...  Read more

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง 

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน  ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง
 ...  Read more

รางวัลชนะเลิศ การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ส่งนักศึกษาเข้าร่วม การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
 ...  Read more

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง สาขางานตรวจสอบวัสดุ

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ส่งนักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทองและผู้ที่เกี่ยวของ
 ...  Read more

ประชุมติดตามผลการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของการกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2563

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายบุญลือ อยู่คง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
เป็นประธานประชุมรับการติดตามผลการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของการกระทรวงศึกษาธิการ
 ...  Read more