ประชุมติดตามผลการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของการกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2563

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายบุญลือ อยู่คง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
เป็นประธานประชุมรับการติดตามผลการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของการกระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 1
อาคาร วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก