บรรยายพิเศษ”การศึกษาเพื่อพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ”

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
และทำหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา นำคณะครู นักเรียน-นักศึกษา เข้ารับฟังบรรยายพิเศษ
จากบริษัท เดอะ บีไฮฟ์ กรุ๊ป จำกัด บรรยายพิเศษเรื่อง”การศึกษาเพื่อพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ”
ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคาร 4 วทิยาลัยเทคนิคพิษณุโลก