Date
6 กุมภาพันธ์ 2020

ประชุมคณะกรรมงานสวัดิการฯและผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหาร

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
และทำหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา ...  Read more

โครงการ”จัดการสอบวัดความรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษผู้บริหารครู-นักเรียน”

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
และทำหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา ...  Read more