รับมอบตัวและรายงานตัวนักเรียน-นักศึกษาระดับปวช.และปวส.ทุกแผนกช่าง(ประเภทโควต้า)

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 นายเจด็จ สนองคุณ กล่าวต้อนรับ นักเรียน-นักศึกษา และผู้ปกครอง
ในการรับมอบตัว-รายงานตัว นักเรียน-นักศึกษา ระดับ ปวช.และปวส.ทุกแผนกช่าง (ประเภทโควต้า)
และมีคณะกรรมการดำเนินการับมอบตัว ทุกแผนกช่าง ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก