เปิดกิจกรรมรอบกองไฟของลูกเสือวิสามัญ(เข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล)

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา19.30น. นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมรอบกองไฟของลูกเสือวิสามัญ(เข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล)
โดยมีคณะครู-อาจารย์พี่เลี้ยงลูกเสือทุกคน และนักเรียนชมรม ลูกเสือวิสามัญ
เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกัน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก