พิธีพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและประกาศนียบัตรกำกับเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2556 , 2557 และ 2560

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
นำคณะครู-อาจารย์ รับพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและประกาศนียบัตรกำกับเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2556 , 2557 และ 2560
ณ หอประชุมชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก