Date
2 มีนาคม 2020

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาและอนุมัติผลการเรียน

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาและอนุมัติผลการเรียน
 ...  Read more